Антикризис Сообщить новость
Банки | Горно-металургический комплекс | Экономика | Изменения в законодательстве | Политика | Безработица | Недвижимость | Налоги | Киев | Авто | Здоровье |

Ничтожные сделки:Приложение 2а
Налоги • Бизнес • Украина

21.12.2009 16:26   Дії органів ДГІС щодо визнання правочину нікчемного

Встановлення в ході проведення перевірок підрозділами податкового аудиту (податкової міліції) наступних фактів:


а) фіктивного підприємництва (тобто створення або придбання суб'єктів
підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної
діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона);

Під незаконною діяльністю, про яку йдеться у cm. 205 КК. слід розуміти такі види діяльності, які особа або не має права здійснювати взагалі, або ж. маючи право на це за певних умов чи з дотриманням певного порядку, здійснює з їх порушенням.
Про наявність мети - прикриття незаконної підприємницької діяльності або здійснення її видів, щодо яких є заборона (фіктивного підприємництва), - може вказувати використання викрадених, знайдених, підроблених, позичених паспортів або тих. що належали померлим громадянам, а також документів осіб, які дали згоду зареєструвати юридичну особу на своє ім'я. Використання при цьому підроблених документів або їх підробка мають додатково кваліфікуватися за cm. 358 чи cm. 366 КК.
Такий злочин вважається закінченим з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) або набуття права власності на нього.
Суб'єктами цього злочину є громадяни України, особи без громадянства, іноземці (як службові особи, так і неслужбові), які з визначеною в цій статті метою вчинили дії, спрямовані на створення (заснування чи реєстрацію) або придбання суб'єкти підприємницької діяльності, (пункт 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року М 3 ,,Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності")

б) укладання суб'єктами господарювання правочинів з суб'єктами
господарювання, шо мають ознаки фіктивності (наявність рішення про
визнання установчих документів недійсними, про скасування державної
реєстрації, наявність інших фактів, що свідчать про вчинення правочин} з
метою, що суперечить інтересам держави та суспільства);

в) суперечність змісту правочину ЦК України, іншим актам цивільного
законодавства (частина 1 статті 203 та частина 1 статті 215 ЦК України);

г) не настання правових наслідків, що обумовлені в правочин;
(фіктивний правочин стаття 234 ЦК України);

д) приховування празочином іншого правочину, який суб'єкти
господарювання насправді вчинили (удаваний правочин стаття 235 ЦК
України).

При виявлення фактів визначених пунктами(в, г, д/мож'ливе визнання в судовому порядку угод недійсними з ініціативи органів державної податкової служби з т.ч. за позовами органів прокуратури.

Про недійсність вчиненого правочину можуть свідчити докази зібрані, органом ДПС, зокрема, про наявність таких обставин:

неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної .підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов'язані з виникненням податкової вигоди, якщо для даного виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений з обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

систематичний продаж товарів за ціною, нижчою від ціни придбання без наявності поважних причин для здійснення останнього та чи були такі дії спрямовані на безпідставне одержання коштів державного бюджету в такий спосіб (замах на заволодіння коштами).

З метою встановлених правочину як такого, що вчинений з метою, яка суперечить інтересам держави та суспільства, підрозділам податкового аудиту та податкової міліції слід підготувати та надіслати запити:

* до ДПЇ за місцем реєстрації (перереєстрації) для отримання документів про реєстрацію (перереєстрацію) підприємства як платника податків (у т.ч. як платника ИДВ), повноту та своєчасність сплати податків до бюджету, наявність судових рішень про скасування державної реєстрації, або визнання установчих документів суб'єкта господарювання недійсними;

в банківські установи для отримання довідок про відкриття рахунків, довідок про рух грошових коштів по рахунках;
Інформація щодо юридичній: та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування, або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу (стаття 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ")
Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам частини другої статті 62 Закону про банки.
Банки повинні надавати інформацію, що містить банківську таємницю, і в тому разі, коли до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу відноситься перелік найменувань конкретних юридичних осіб та/або прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та номерів їх рахунків.
Банк на письмову вимогу державних органів, визначених статтею/ 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що містить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом tipo банки для відповідного державного органу. (Пункт 3.3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.06 р. .У& 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці")

• в нотаріальні контори про отримання документів, що підтверджують нотаріальне засвідчення установчих, реєстраційних документів, карток з зразками підписів та відбитком печатки, пояснення нотаріусів з цього приводу;

• в органи державної реєстрації для отримання документів про реєстрацію (перереєстрацію) підприємства як СПД, до Державного комітету статистики щодо внесення його до ЄДРПОУ;

• в органи внутрішніх справ для отримання документів про втрату паспортів засновниками підприємства;


• у відповідні міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади України про отримання підприємством дозволів і ліцензій, передбачених законодавством для здійснення окремих видів діяльності;

• в органи внутрішніх справ про отримання підприємством дозволу на виготовлення печаток та штампів.
Окрім того, слід встановити фактичне місцезнаходження засновників підприємства та його керівників (що значаться в установчих, реєстраційних, банківських документах), та викликати їх для надання пояснень стосовно створення підприємства, провадження фінансово-господарської діяльності.

Під час проведення перевірки підрозділам податкового аудиту та податкової міліції необхідно зібрати пакет наступних документів, а саме:

- господарські договори, укладені суб'єктом господарювання з підприємством з ознаками фіктивності (якщо правочини вчинені в усній формі - відомості про це);

- фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (послуг) за оспорюваним договором - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти прийманкя-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та ін.;


- книги обліку придбання товарів (робіт, послуг): книги обліку продаж} товарів (робіт, послуг);

- декларації з податку на прибуток підприємств, декларації з податку на додану вартість;

- вироки по кримінальнім справам, де встановлено факти злочинного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) або фіктивного підприємництва, які набрали законної сили;

- рішення місцевих районних судів про визнання недійсними; установчих документів сторін (сторони) договору, які набрали законної сили;

- рішення судів про скасування державної реєстрації сторін (сторони) договору, які набрали законної сили;

- відомості про не подачу обов'язкової звітності суб'єктом господарювання до податкових органів, про несплату ним податків, зборів та інших обов'язкових платежів протягом всього його існування;

- відомості про відсутність юридичної особи за вказаною в установчих документах юридичною адресою та ін.
До правочинів, вчинених з метою, завідомо суперечною інтересам держави та суспільства, тобто таких, що порушують основні принципи існуючого суспільного ладу, відносяться правочини, спрямовані на використання всупереч закону колективної, державної або приватної власності з корисливого метою, ухилення фізичних та юридичних осіб від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів, використання майна, що знаходиться у їх власності або користуванні, на шкоду правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства.
Діючим ЦК України вищеназвані питання врегульовані статтею 228 1 [разові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок.
При цьому необхідно відмітити, що правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Нікчемним визнається правочин, якщо його недійсність встановлена законом (ч.2 ст.215). Визнання нікчемного правочину недійсним в судовому порядку не вимагається, оскільки його недійсність визначена безпосередньо у правовій нормі. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочин} може бути пред'явлена будь-якою заінтересованою особою. Наслідки недійсності нікчемного правочину суд може застосувати з власної ініціативи.
Критеріями умислу юридичної особи є :

- по-перше, створення суб'єктом господарювання штучних умов для уникнення від відповідальності за несплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету.
Ними можуть бути - відомості про відсутність юридичної особи за вказаною в установчих документах юридичною адресою, відомості про недодачу обов'язкової звітності суб'єктом господарювання до податкових органів, ПРО несплату ним податків, зборів та інших обов'язкових платежів протягом всього його існування, рішення судів загальної юрисдикції про визнання недійсними установчих документів суб'єктів господарювання з причини його реєстрації на загублений паспорт, на підставну особу-засновника, або відомості про те, що зміна носіїв корпоративних прав суб'єкта господарювання була здійснена з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості про невидачу суб'єкту господарювання дозволу на виготовлення печаток і штампів;

- по-друге, несплата суб'єктом господарювання податків, що повинні були ним нараховані за наслідками операцій, здійснених ним за спірним правочином. Ними можуть бути довідки податкових органів про неподання податкової звітності за період здійснення операцій за спірною угодою та про несплату податків за цей період.
Необхідною умовою прийняття рішення про визнання правочину недійсним є встановлення у чому конкретно полягала суперечна інтересам держави і суспільства мета вчинення правочину, а також наявність умислу юридичної особи з такою метою.
З метою застосування наслідків, передбачених ст.208 ГК України, як результат встановлення нікчемності правочину до юридичних підрозділів передається наступний пакет документів:
1. вирок по кримінальній справі, де встановлено факти злочинного
ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) або фіктивного
підприємництва, які набрали законної сили.
Господарський суд при розгляді спору про визнання недійсним господарського зобов'язання, укладеного з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави та суспільства, враховує вирок суду у кримінальній справі. У той же час, наявність обвинувального вироку суду не може бути єдиним та головним доказом умислу юридичної особи при вчиненні правочину.
2. рішення судів про визнання недійсними установчих документів сторін
(сторони) договору, які набрали законної сили; рішення судів про скасування
державної реєстрації сторін (сторони) договору, які набрали законної сили.
Необхідно враховувати, що факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.
3.відомості про неподачу обов'язкової звітності суб'єктом господарювання до податкових органів, про несплату ним податків, зборів та інших обов'язкових платежів протягом всього його існування: відомості про відсутність юридичної особи за вказаною в установчих документах юридичною адресою.
Такі відомості, зокрема, містять:
- довідка органів державної реєстрації про державну реєстрацію:
- довідка податкового органу за місцем податкового обліку відповідної особи про неподання нею податкової звітності або подання звітності з пустими графами;
- акт податкового органу за місцем податкового обліку відповідної особи про анулювання свідоцтва платника ПДВ;
- довідка дозвільної системи УМВС України про надання відповідній особі дозволу на виготовлення печатки та штампів або про їх знищення;
- акти про відсутність відповідної особи за місцезнаходженням.
4. фінансово-господарські документи, що підтверджують передач}
товарів (виконання робіт, послуг) за нікчемними правочинами - товарно-
транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на
отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.; акти приймання-передачі
виконаних робіт (наданих послуг); фінансово-господарські документи, що
підтверджують сплат} грошових коштів - платіжні доручення, виписки
банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та ін.

5. реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

6.декларації з податку на прибуток підприємств (форма і порядок заповнення затверджено наказом ДІЛА України від 29.03.03р. №143); декларації з податку на додану вартість (форма і порядок заповнення затверджено наказом ДПА України від 30.05.97р. № 166);
7. акт планової чи позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства (форма визначена наказом ДПА України від 27.04.06р. № 225 та згідно вимог Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА. України від 10.08.05р. № 327);
8. податкові повідомлення-рішення, винесені на основі такого акту перевірки.
Такі докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Добавить комментарий     Юридическая консультация т.(067)463-09-83    

Налоги
Оставьте свое мнение об этой статье
(Комментарии, содержащие нецензурную лексику, хамские, шовинистические, разжигающие межнациональную рознь, содержащие призывы к насилию и беспорядкам, будут удалены.)
Комментарий:
Оценка: 0   1    2    3    4   5
Ваше имя:
Ваш е-mail
Ваш е-mail:
Адвокаты в Киеве. т. (044) 332-38-46

Новости: Украина Мир    rss
Материалы по теме
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ПОМОЖЕТ БАНКАМ АБСОЛЮТНО ЗАКОННО ИЗБЕГАТЬ НАЛОГОВ   29.06.2011 13:25
Упрощенцам-единщикам создали правила игры   16.06.2011 15:50
Иногда очень важно, с какой стороны твое первое место...   31.05.2011 11:02
ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ ''ТЕХ, КОМУ ЗА 50''   10.02.2011 15:59
Доступное жилье: киевские художники построили дома из отходов   20.01.2011 15:51
Последние новости раздела
Упрощенцам-единщикам создали правила игры   16.06.2011 15:50
Заполнение налоговой декларации: что и как туда вносить, а что не стоит…   19.03.2010 11:01
Нюансы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине   02.02.2010 18:26
Атака депутатов на безлимитный Интернет и не только   23.12.2009 13:43
Ничтожные сделки: приложение 3б   22.12.2009 12:38

Последние новости
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ПОМОЖЕТ БАНКАМ АБСОЛЮТНО ЗАКОННО ИЗБЕГАТЬ НАЛОГОВ   29.06.2011 13:25
Упрощенцам-единщикам создали правила игры   16.06.2011 15:50
Иногда очень важно, с какой стороны твое первое место...   31.05.2011 11:02
УЧЕНЫЕ РАССЕКРЕТИЛИ ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ. НАЙДИТЕ СЕБЯ В ЦЕПОЧКЕ ВЛАСТИ.   16.02.2011 15:15
ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ ''ТЕХ, КОМУ ЗА 50''   10.02.2011 15:59

Добавить свой антикризисный рецепт

Кулинарные рецепты

Бизнес | Юридическая консультация | Газовое противостояние | Инфляция | Безопасность |
© Антикризис 2008.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов сайта возможны лишь с разрешения редакции
с непременным использованием активной ссылки вида Антикризис.
При цитировании информации в интернете обязательно указание сайта www.krizis-ua.net в качестве источника.
Обратная связь

разработка © Ирина Плугатарь, 2008.

Rambler's Top100 Украина онлайн